CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2012 PDF

16 Vacaturegraad beroepsgoederenvervoer over de weg in logistiek dienstverleners. .. CAO-uurloon wegvervoer. 1e kw. procent. Vervoer en opslag is inclusief beroepsgoederenvervoer over de weg. (adres) (postcode, plaats)..(plaats),.. Geachte heer/mevrouw., Hierbij verzoek ik u conform Artikel 26, lid 2h van de cao Beroepsgoederenvervoer. Related Forms – Naam Kostenplaats Adres; Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg – geschoonde uitdraai – fnv: Cao Beroepsgoederen vervoer over.

Author: Mak Akinokinos
Country: Argentina
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 5 September 2015
Pages: 198
PDF File Size: 12.99 Mb
ePub File Size: 15.12 Mb
ISBN: 483-2-72279-573-1
Downloads: 95666
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Salkis

Aangezien de doelstelling van artikel 6 van het verdrag van Rome van een passende bescherming van de werknemer is, volgt daaruit dat deze bepaling moet worden opgevat als een waarborg dat eerder het recht van de staat waarin hij zijn beroepswerkzaamheden verricht, van toepassing is dan dat van de staat van de zetel van de werkgever. De heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] hierna de heer [algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap]] is algemeen directeur en enig aandeelhouder van [houdstervennootschap].

De rest van het beroepen vonnis beroepsgooederenvervoer in stand blijven zij het met verbetering van gronden.

Het hof merkt daarbij nog wel het volgende op. Voorts is de verkeerde rechtspersoon gedagvaard, nu er slechts een juridische relatie bestaat tussen de Poolse chauffeurs en [Transport PL]. In het andere geval zouden immers werknemers die vooralsnog tijdelijk in een EU-land verblijven, zonder directe beroepsmatige banden met een ander EU-land anders dan een arbeidsovereenkomst naar het recht van dat laatste land, minder bescherming genieten dan die werknemers waarin de tijdelijkheid van het werken in een ander land veel duidelijker is ingekaderd, zowel bij aanvang van de arbeidsovereenkomst als na afloop daarvan.

We zijn gericht op Europa en met name actief in Duitsland en de Benelux. Het hof stelt voorop dat vaststaat dat [appellante] noch [Transport PL] is aan te merken als een aangesloten werkgever in de zin van de CAO Beroepsgoederenvervoer.

Hij moet met name vaststellen in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden.

In die situatie oefent [appellante] gezag uit, houdt zij de uren bij en verstrekt ook de ritopdrachten, zoals elke werkgever, die als inlener gebruik maakt van uitzendkrachten, pleegt te doen. De eerste grief ziet beeoepsgoederenvervoer het oordeel van de kantonrechter dat FNV een procesbelang heeft.

Voor zover het hof op grond van de stukken bekend is treedt [Transport PL] eigenlijk nimmer op als opdrachtgever voor internationaal transport. De gevorderde verklaring voor recht ziet echter tevens op de periode s dat de betreffende cao niet algemeen verbindend is verklaard en heeft dan kennelijk uitsluitend betrekking op andere dwingende bepalingen uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Immers, door de Poolse chauffeurs op basis van een lager loon te laten werken, kunnen Nederlandse chauffeurs daardoor hun baan verliezen. De volgende vraag die beantwoord dient te worden is of [appellante] in de wetenschap dat de bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomsten tussen de betreffende chauffeurs en [Transport PL], terwijl die bepalingen niet worden toegepast op deze overeenkomsten, onrechtmatig handelt jegens FNV.

TOP Related  HAMBURGER WEGEGESETZ PDF

Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: In zijn verwijzingsbeslissing wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen welk van de eerste twee criteria van toepassing is de op arbeidsovereenkomst die in het hoofdgeding aan de orde is. Dat wordt aanvaard dat op een dergelijke overeenkomst de aanknopingsregel van artikel 6, lid 2, sub a, moet worden toegepast, zou erop neerkomen dat de bepaling van lid 2, sub b, wordt uitgehold, die juist doelt op het geval waarin de werknemer niet gewoonlijk zijn arbeid in een en hetzelfde land verricht.

De vordering is verder qua plaats en tijd te onbepaald, nu FNV nalaat aan te geven waar de arbeid van de betreffende chauffeurs gewoonlijk wordt verricht. Logistics and transport software solutions Onder de WAGA vallen niet alleen werknemers afkomstig uit derde niet EU landen, die werkzaam zijn voor een in de EU gevestigd bedrijf, maar bovendien kent de WAGA een begrip tijdelijkheid, dat niet beperkt is tot de situatie dat de betreffende werknemers na hun detachering weer terugkeren naar het land van herkomst om daar hun gewoonlijke werkzaamheden te hervatten.

Zij verbindt daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding. Die vraag beantwoordt het hof ontkennend. Het geding in eerste aanleg zaaknr. Met de grieven 5 tot en met 9 stelt [appellante] de vraag aan de orde of op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] enerzijds en de bij haar [appellante] gedetacheerde Poolse chauffeurs wel enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, zoals de kantonrechter heeft aangenomen, en zo ja welke.

FNV heeft dit niet betwist doch eveneens de rechtskeuze voor Pools recht tot uitgangspunt genomen van haar betoog. Over ons LogicWay b. Naar het oordeel van het hof moet in dit geval worden aangenomen dat naast de rechtskeuze voor Pools recht en de sociale binding met Polen van de chauffeurs verder geen of nauwelijks een relatie bestaat met Polen als het gaat om de feitelijk verrichte werkzaamheden in het kader van deze arbeidsovereenkomst.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

De kantonrechter heeft daarom slechts de periode tot 1 januari relevant geacht. Door [appellante] is nog als verweer opgeworpen en in een grief neergelegd grief 9 dat in dit geval niet de algemeen verbindend verklaarde CAO Beroepsgoederenvervoer als referentiepunt heeft te gelden maar uitsluitend de CAO-ABU. Hiertoe moet de verwijzende rechter vanwege de aard van de arbeid in de sector van het internationale transport, als aan de orde in het hoofdgeding, zoals de advocaat-generaal in de punten 93 tot en met 96 van haar conclusie heeft gesuggereerd, rekening houden met alle elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken.

Bij memorie van grieven heeft [appellante] tien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd. Voorts overwoog de kantonrechter het volgende.

Dat zij daar een enkele keer verblijven is onvoldoende om aan te nemen dat Nederland kan worden beschouwd als de plaats van waaruit de werkzaamheden beroepsgoeddrenvervoer worden verricht. De kernbepaling van artikel 1 van de WAGA kent in vergelijking met de Detacheringsrichtlijn een tweetal begrippen, die ruimer zijn dan hetgeen in voornoemde richtlijn is aangegeven, hetgeen beroepsogederenvervoer deze richtlijn ten gunste van de bescherming van werknemers wordt toegestaan zie considerans nr.

TOP Related  THE LAST DANCE ENCOUNTERING DEATH AND DYING 9TH EDITION PDF

Vanaf 24 maart worden nieuwe chauffeurs enkel nog bij [appellante] als uitzendkracht te werk gesteld op basis van een arbeidsovereenkomst met [Transport PL]. Dat is echter naar het oordeel van het hof uit het oogpunt van vrije mededinging op de Europese markt geoorloofd. Een dergelijke vordering kan uiteraard in beginsel alleen worden ingesteld tegen de werkgever die de bepalingen van die algemeen verbindend verklaarde CAO niet naleeft met betrekking tot de eigen werknemers lees: Hij moet tevens nagaan in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht, in welke plaatsen de goederen worden gelost en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert.

Op grond hiervan oordeelt de kantonrechter dat, zou er geen rechtskeuze zijn gedaan, Nederlands recht van toepassing is omdat hier te lande het centrum van de werkzaamheden is. Tot een verklaring voor recht kunnen ze echter niet leiden. In artikel 8 van verordening nr.

LogicWay ontwikkelt en levert softwareproducten voor de vervoersmarkt, en met name het beroepsvervoer. Heroepsgoederenvervoer daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen.

Naar het oordeel van het hof betekent dit dat artikel 2 lid 6 Wet AVV de beperktheid van de werkingssfeerbepaling voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op in Nederland gevestigde werkgevers gezien de ratio befoepsgoederenvervoer strekking van de Detacheringsrichtlijn opzij zet.

Uitspraken

Bovendien heeft het merendeel van de door hen te verrichten ritten betrekking op Nederlandse opdrachtgevers. In hoger beroep kan immers ingevolge artikel Rv niet voor het eerst een zelfstandige vordering worden ingesteld.

Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov.

Het betreft immers een uitzendrelatie. De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van [appellante]. Voor de periode dat er geen AVV-CAO is, is de Wet minimumloon, de wettelijke vakantiebijslag en de vakantiedagen als bedoeld in artikel 7: BP, waarin de positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt.

Voor zover de kantonrechter zich de vraag heeft gesteld of op de rechtsverhouding tussen de betreffende Poolse chauffeurs en [appellante] bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, is die vraag in het licht van het debat tussen partijen niet aan de orde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Dit recht blijft ook van toepassing wanneer de werknemer tijdelijk werkzaamheden in een andere staat verricht. Toepassing van de CAO op de arbeidsverhoudingen kan in de bedoelde individuele arbeidsovereenkomsten besloten liggen, hetzij doordat in het contract de CAO van toepassing wordt verklaard, hetzij omdat krachtens het EVO Nederlands recht van toepassing is.

Daarbij dient wel te worden beseft dat het daarbij steeds moet gaan om bepalingen, die in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en het daarbij horende gekozen rechteen betere bescherming bieden aan de werknemer.